مهدی حسن پور

چکیده:

شیخ بهایی(متوفای 1030ق) در تاریخ تمدن اسلامی به شخصیتی ذوالفنون معروف است. از وی آثار بسیار در علوم مختلف معقول و منقول بر جای مانده است. شیخ بهایی چند کتاب تفسیری نوشته است که در دو مورد(حاشیه بر تفسیر بیضاوی و تفسیر سوره حمد) با استادش ملا عبدالله یزدی(متوفای 981ق)، دارای اشتراک است. تفسیر سوره حمد شیخ بهایی العروه الوثقی نام دارد و در این مقاله مقایسه ای محتوایی و ساختاری میان این تفسیر با تفسیر دره المعانی ملا عبدالله یزدی صورت گرفته است. نتیجه این مقایسه این است که این دو مفسر گرانقدر، در پاره ای جهات ساختاری مشابهت و در برخی جنبه ها دارای تفاوت مشرب هستند، چنانکه در گزینش آرای مختلف ادبی، بلاغی، روایی و عقلی در مورد آیات سورۀ فاتحه الکتاب، مختلف الرأی و در برخی برداشت ها و انتخاب آراء، هم رأی هستند. امری که این احتمال را تقویت می کند شیخ بهایی از تفسیر استاد خود مطلع بوده و از محتوای آن بهره رفته است.

کلمات کلیدی: شیخ بهایی، ملا عبدالله یزدی، تفسیر قرآن.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP