حاشیه ملاعبدالله و عقلانیت سیاسی

                                                                                                                   بهرام دلیر[1]

چکیده

مسئله مقاله عبارت است از نقش منطق در عقلانی سازی سیاست چیست؟ دانش منظق فقط برای فلسفه ضروری نیست؛ بلکه برای همه علوم انسانی و علوم تجربی و صنعتی به طور عام و برای تک‌تک علم حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی و.... به طور خاص مورد نیاز است. و منطقی نوشتن، گفتمان منطقی داشتن، منطقی تصمیم سازی سیاسی کردن، منطقی تحصیل و توزیع قدرت نمودن، حکمرانی منطقی و مدیریت سیاسی بایستی مبتنی بر عقلانیت باشد، همگی می‌طلبد که دانش منطق مورد توجه جدی قرار بگیرد و صاحبان قدرت سیاسی در تحصیل دانش منطق تلاش جدی کنند. ملاعبد‌الله به حاشیه‌اش شناخته می‌شود که در دانش منطق به نگارش در آورده است مقاله در پی اثبات این ادعاست که عقلانیت در سیاست و حکمرانی با تمام قلمروی که دارد می‌طلبد که مسائل منطقی مرتبط با سیاست مورد پژوهش قرار بگیرد که مسائل آن بسیار است ولی مقاله به برخی از آن مسائل منظقی که در ارتباط با عقلانیت سازی حکمرانی است خواهد پرداخت. پیشینه بحث به یونان باستان بر می‌گردد. و در ادوار زمان فرآیند تکاملی خود را پیموده است که به گونه‌های متنوع همچون منطق دیالکتیک، منطق کوانتوم، منطق فازی و.... رسیده است. مقاله تاکید بر منطق ملاعبدالله دارد. که در فرآیند تحصیل قدرت و توزیع آن و تصمیم سازی سیاسی و اجرای آن گزاره‌های منطقی نقش آفرین است نظام سیاسی اگر دارای منطق استوار باشد از کارآمدی رضایت بخش شهروندان نیز برخوردار می‌گردد و در سیاست داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌تواند کارآمدترین سیاست داخلی و خارجی را داشته باشد

کلید واژه‌ها: منطق، ملاعبدالله، عقلانیت، سیاست، دلالت، صناعات خمس.

 

[1] . عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP