حسین الأهوازی

در طول تاریخ اسلام کتاب منطق شفای ابن سینا مورد توجه شارحان شیعه و سنی بوده است. اما به غیر از شفا، حاشیۀ ملا عبدالله نیز در طی چند سدۀ اخیر علاوه بر شارحان شیعه، مورد توجه شارحان و حاشیه نویسان اهل سنت هم قرار داشته و شروح و حواشی متعددی بر آن نوشته شده است. البته علی رغم معقول ستیزی و مخالفت اهل سنت با علوم عقلی و حتی منطق، انتظار نمی رود سطح معقول گرایی شیعه و سنی یکسان باشد، ولی پرداختن به کیفیت بحث شارحین حاشیۀ ملا عبدالله و انجام مقارنه و تطبیق میان اندیشه های هر دو طیف، می تواند چندین فایده از جمله شناخت مقام بلند کتاب حاشیه و مولف دانشمند آن، برجسته شدن یک نقطۀ مشترک میان فریقین، معرفت نسبت به بلندای عیار معقول گرایی شیعه و این دست امور را داشته باشد. تحقیق حاضر در پی دستیابی به همین نکات نوشته شده است.

الکلمات المفتاحیة: المولی عبدالله الیزدی، شراح الحاشیه؛ المنطق عند الشیعة و السنة.

 

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP