(تحلیل و پژوهشی پیرامون احوال استادان ملا عبدالله یزدی)

حسین پریزاد[1]

چکیده:

ملاعبدالله بهابادی یزدی از دانشوران مشهور شیعه در سدۀ دهم هجری می‌باشد. وی از محضر فقیهان، فیلسوفان و متکلمان مشهوری بهره برده است. تاکنون پیرامون اساتید وی تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. در مقاله حاضر ضمن بیان این نکته که به شمارآوردن جلال‌الدین دوانی به عنوان یکی از اساتید ملاعبدالله یزدی غلط است، شرح حالی از جمال‌الدین محمود شیرازی و غیاث‌الدین منصور دشتکی ارائه نموده‌ایم. همچنین با استناد به کتاب الدرّه السنیه ملاعبدالله یزدی ثابت کرده‌ایم که محقق ثانی از استادان ملاعبدالله به شمار می‌رود. در پایان نیز پیرامون صحت انتساب تلمذ ملاعبدالله نزد شیخ حسن عاملی و سید محمد عاملی مطالبی بیان شده است.

 

واژگان کلیدی: ملاعبدالله یزدی، اساتید و مشایخ، فلسفه، مکتب شیراز.

 

 

[1] . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه.

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP