رضا مختاری

شهید ثانی از بزرگترین فقهای تاریخ تشیع به شمار می رود که آثار ارزنده ای ایجاد کرده و شاگردان بسیاری پرورش داده است. همچنین بزرگانی که از نسل وی برخاسته اند مانند شیخ حسن عاملی صاحب معالم و سید محمد عاملی صاحب مدارک و شیخ محمد عاملی صاحب استقصاء الابصار و شیخ علی عاملی صاحب حاشیه بر شرح لمعه  کهاز عالمان بزرگ عصر صفویه محسوب می شوند. 

در این مقاله ضمن شرح حال مختصری که از ملاعبدالله بهابادی یزدی ارائه شده، از نامه نگاری شهید ثانی با ملا عبدالله سخن گفته شده و متن نامه با تحلیل هایی پیرامون آن ذکر گشته است. 

چنانکه از عنایت ملاعبدالله یزدی به دو شاگرد برجسته خویش شیخ حسن فرزند شهید ثانی و سید محمد عاملی از منسوبان شهید نیز بحث شده است. 

بدین امید که سیره علمی و رفتاری این بزرگان که همواره در مسیر رشد اخلاقی و معنوی و پیشرفت علمی و تمدنی جوامع اسلامی قدم برداشته اند چراغی فرا روی ما قرار دهد و ترسیم مناسب سیمای این فرزانگان بتواند الگوهایی ارزنده را به جوامع اسلامی معرفی گرداند.

کلمات کلیدی: شهید ثانی، ملا عبدالله یزدی، ارتباطات، خاندان شهید.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP