عبدالصمد جودتی استیار

علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی دانشمندی ذوالفنون است که در عرصه های مختلف علمی و دانشورزی دارای کارنامه ای قابل قبول و مناسب است. یکی از عرصه های علمی در سیرۀ وی، مقولۀ تدریس علوم دینی توسط وی و جایگاه «مدرّس» بودن او می باشد. از این دانشمند توانا و مدرس برجسته گزارش مفصل و شرح حال مبسوطی در دست نیست و متاسفانه در جهات تدریسی او نیز اطلاعات منابع بسیار فقیر و ضعیف است. به طوری که از ده ها سال تدریس وی، جز 3 نفر(شیخ بهایی، سید محمد صاحب مدارک و شیخ حسن صاحب معالم) به طور یقینی از کس دیگری اطلاع نداریم و در این مقاله علاوه بر تبیین شرح حال سه شخصیت یاد شده، برخی مطالب دیگر به صورت احتمال بیان نموده ایم.

در انتها باید گفت که کثرت و قلت شاگرد نشان فضل و کمال نیست و چه بسا کسی که به دلیل عوامل گوناگون شاگردان بسیاری داشته باشد ولی در میان شاگردانش شخصیت مورد توجهی یافت نشود، ولی کسی باشد که دارای شاگردان اندک بوده، اما شاگردانش برجسته و دارای تاثیر بسیار در زمانه خود و در میان آیندگان بوده باشند. امری که در مورد ملا عبدالله بهابادی هم روی داده و وی حتی بر فرض اینکه شاگردانی به غیر از سه عالم مذکور نداشته باشد، عظمت او را در همین شاگردان که در جهات مختلف علمی دارای برجستگی بسیار بوده اند، به نمایش گذارده است.

 

کلمات کلیدی: ملا عبدالله بهابادی یزدی، شاگردان، تدریس.

 

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP