حسین غلامی بدربانی[1]

چکیده

حاشیه بنامترین کتاب دانشمند برجسته آیت حق مرحوم ملا عبدالله یزدی(قدس سره) می باشد. در میان کتاب های منطقی هزار سال اخیر هیچ کتابی در شرق و غرب جهان اسلام به مانند حاشیه دارای شرح(و نیز تعلیقه و حاشیه) نیست. مقاله حاضر متکفل شناسایی شروح و تعلیقات حاشیه است که در دوران معاصر به رشته تحریر در آمده است. شناسایی مذکور بر اساس تبیین سبک شروح و تعلیقات و حواشی معاصر، اعم از عربی یا فارسی می باشد. اهمیت این قضیه از آن روست که در دوران معاصر، جهان اسلام و از جمله جهان تشیع با جهان غرب اصطکاک و برخورد علمی، سیاسی و فرهنگی پیدا کرده و علاوه بر ورود شبهات علمی جدید به مجامع علمی اسلام و تشیع، آشنایی با مبانی مکاتب فلسفی و منطقی غرب موجب ورود مباحث مطروحه در آن مکاتب، در مجامع اسلامی و شیعی شد. شروح معاصری نیز که بر حاشیه ملا عبدالله یزدی نوشته شده، نیز از این امر بر کنار نمانده و از تفاوت های این شروح با شروح سابق بر آن، رویکرد نقل و نقد مبانی منطقی و فلسفی جهان غرب در بسیاری از شروح و تعلیقات حاشیه در عصر کنونی است.

الفاظ کلیدی: حاشیه ملا عبدالله یزدی، شروح و حواشی، دوران معاصر.[1] . کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشجوی دکترا.

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP