محمدکاظم حججی [1]

چکیده:

کلام پر رنگ ترین علم و رایج ترین دانش دینی در مکتب شیراز است. مکتبی که در حدود سه قرن دوام آورد و خدمات مهمی به گسترش دانش به ویژه دانش های معقول نمود. متاسفانه این مکتب ناشناخته یا حداقل کمتر شناخته شده است و پیرامون آن هنوز هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک تحقیق است. علامه شیخ ملا عبدالله بهابادی یزدی با اینکه بخشی از زندگی اش را در اصفهان و نجف گذرانده، لکن وابسته و متعلق به مکتب شیراز است و شاکلۀ علمی و حتی تاثیرات او در عرصۀ نشر دانش را باید با عینک مکتب شیراز نگریست. در این مقاله سیری در رویکردها و فعالیت های کلامی ملا عبدالله یزدی در عرصۀ علم کلام اعم از تحصیل نزد بزرگان علم کلام، نگارش آثار کلامی، پرورش شاگردان، تاثیر بر مکتب کلامی پس از خود و... را بیان داشته ایم.

 

کلمات کلیدی: مکتب شیراز، علم کلام، ملا عبدالله یزدی

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP