منو

A+ A A-

تبلور فقه و فقاهت در حاشیه ارشادالاذهان علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی

احمد مبلغی
چکیده:
شناخت و مطالعه زندگانى حاملان علوم و معارف اسلامى، حافظان شریعت و مرزبانان اجتهاد و فقاهت و آشنايى با آرا و انديشه¬هاى ناب اسلامى آنان امری بسيار لازم، سازنده و حركت آفرين است.
از جمله این برجسته¬گان عرصه علم و عمل علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی می باشد که یکی از فحول علماء قرن دهم هجری است. وی در حوزه¬های مختلف فقهی، تفسیری، فلسفی، کلامی، منطقی و ... دارای آثار گرانسنگ و فاخری است که برخی از این آثار حدود 400 سال در حوزه¬های شیعه و اهل سنت جز متون درسی طلاب محسوب می¬شده است. در حوزه دانش فقه گزارش کُتبی همچون حاشیه بر الاستبصار، شرح قواعد، حاشیه بر الفیه شهید اول و حاشیه بر ارشادالاذهان نقل شده است.
براساس برخی از اقوال نقل شده در بین کتب تراجم، اصولی بودن این شخصیت ذوالفنون محل بحث و تردید قرار گرفته است. از این رو در راستای تبیین و پاسخ شفاف به این شبهه آنچه در اين نوشتار، به بوته بحث و تحقيق گذاشته شده، بررسى انديشه¬ها و آراى فقهى و آشنايى با سبک و روش اجتهادی، علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی است که ضمن پاسخ به شبهه یاد شده زوایای پنهان روش اجتهادی این شخصیت ذوالفنون را عیان می¬کند. این مهم با تأکید بر حاشیه ایشان بر ارشادالاذهان مرحوم علامه صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: ملاعبدالله بهابادی، فقه، فقاهت، اجتهاد، ارشادالاذهان.